วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


“โรงเรียนวัดท่าราบเป็นโรงเรียนปฏิรูป ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คู่คุณธรรม มีความรู้เต็มตามศักยภาพ โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา "